การเพิ่ม User ที่มีอยู่แล้ว ให้เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin